A- A A+

Film promocyjny 2020

 

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

BEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym z elementami ratownictwa medycznego
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum logistyczne
Drukuj

Drodzy Kandydaci, Szanowni Rodzice

Opublikowano w Aktualności

Drodzy Kandydaci, Szanowni Rodzice

Zapraszamy na pokaz systemu elektronicznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych firmy VULCAN, który zostanie przeprowadzony w dniu 09 czerwca 2020r. o godz. 14.00. Pokaz jest przeznaczony dla rodziców i kandydatów do szkół ponadpodstawowych.

 

Serdecznie zapraszamy

 

 

Drukuj

Drodzy Maturzyści!

Opublikowano w Aktualności

Drodzy Maturzyści!

          Przesyłamy Wam procedury egzaminów maturalnych.  Aby egzaminy przebiegły prawidłowo pod względem formalnym i etycznym z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wszyscy musimy się do nich stosować. Dlatego prosimy Was o dokładne zapoznanie się z ich treścią.  W ostatnim czasie w życiu nas wszystkich nastąpiły dość nagłe i trudne zmiany. Z całego serca życzę Wam, aby te wszystkie ograniczenia nie wpłynęły negatywnie na Waszą postawę wobec wszelkich wyzwań jakie niesie życie.

Egzamin maturalny jest jednym z tych wyzwań. Podzielam Wasz niepokój, ale też jestem przekonana, ze poradzicie sobie świetnie.   Pamiętajcie, że będziemy Was wspierać i zrobimy wszystko co w naszej mocy, aby otoczyć Was życzliwością i opieką w czasie egzaminów.  

 

                                                                     Powodzenia i do zobaczenia.      

                                                                     dyrektor szkoły  

                                                         Lidia Błażków

 

O czym należy pamiętać podczas egzaminu maturalnego oke.wroc.pl 

ZAŁĄCZNIKI:

1. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u członka zespołu egzaminacyjnego lub u zdającego egzamin maturalny. >>OTWÓRZ<<

2. Prawa i obowiązki maturzystów >>OTWÓRZ<<

3Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów:

w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu.  >>OTWÓRZ<<

 

 

Drukuj

Harmonogram pracy biblioteki szkolnej

Opublikowano w Aktualności

Harmonogram pracy biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2019/2020

obowiązujący od 1.06.2020r.

 

Dzień

godz. pracy

Imię i nazwisko nauczyciela

poniedziałek

 9.00-12.00

Urszula Hetnar

wtorek

10.00-13.00

Anna Prejbisz

środa

 9.00-12.00

Edyta Juncewicz-Trela

czwartek

 9.00-12.00

Aleksandra Grochala-Hawrylewicz

piątek

 8.00-11.00

Anna Ostrowska

Drukuj

Informacja od dyrektora szkoły

Opublikowano w Aktualności

Drodzy Uczniowie i Maturzyści

Szanowni Rodzice

Przekazujemy informacje dotyczące odbywających się na terenie szkoły konsultacji i zajęć rewalidacyjnych, zgodnie z wytycznymi MEN, tj:

1.  18.05.2020 r. zajęcia rewalidacyjne,

2.  25.05.2020 r. konsultacje dla maturzystów i konsultacje z przedmiotów zawodowych dla uczniów zdających w czerwcu egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

3.  1.06.2020 r. konsultacje przedmiotowe dla wszystkich uczniów.

 

Powyższe konsultacje i inne zajęcia na terenie szkoły dotyczą uczniów. Rodzice i opiekunowie mogą kontaktować się z nauczycielami indywidualnie, w formie zdalnej wg ustalonego harmonogramu zamieszczonego na stronie internetowej szkoły lub w innym terminie ustalonym z nauczycielem za pomocą dziennika elektronicznego. Harmonogram będzie aktualizowany na bieżąco i podany Wam i Rodzicom do wiadomości. Zmiany mogą wynikać z liczby chętnych do korzystania z konsultacji.

 

Celem konsultacji jest powtórzenie i usystematyzowanie wiedzy i umiejętności egzaminacyjnych, poprawa lub podwyższenie oceny z przedmiotu, itp.

 

Wszystkie zajęcia są dla ich uczestników dobrowolne, pod warunkiem przestrzegania wytycznych MEN, GIS, MZ oraz procedur zachowania bezpieczeństwa, postępowania na wypadek podejrzenia o zakażenie COVID-19 ucznia / absolwenta / pracownika Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu oraz złożenia oświadczenia i deklaracji.

 

Wymiar godzin i harmonogram   został ustalony przez dyrektora szkoły w porozumieniu z nauczycielami. Znajduje się on na stronie internetowej szkoły i został dołączony do przesłanej do Was informacji. W przypadkach większego zapotrzebowania na bezpośredni kontakt z nauczycielami poszczególnych przedmiotów należy dodatkowy czas i formę ustalić indywidualnie z nauczycielem. Nauczyciele prowadzący wskazali terminy konsultacji nie kolidujące z prowadzonym przez nich zdalnym nauczaniem.

 

     W związku z tym, uczniowie powinni umawiać się na konsultacje w szkole do wybranego nauczyciela. Uczeń, który nie ustalił terminu konsultacji, może w nich uczestniczyć, jedynie pod warunkiem jeśli limit miejsc w klasie nie został wyczerpany – w przeciwnym razie nauczyciel nie wyraża zgody na jego udział w zajęciach.

 

W załączeniu:

  • Procedury bezpieczeństwa organizacji zajęć rewalidacyjnych w ZSZiO im. KZL w Lubaniu z oświadczeniem rodzica i deklaracją udziału w zajęciach (załcznik nr 1)
  • Procedury przeprowadzania konsultacji z uczniami ZSZiO im. KZL w Lubaniu z oświadczeniem i deklaracją udziału w zajęciach absolwenta i ucznia pełnoletniego oraz oświadczeniem i deklaracją udziału w konsultacjach ucznia niepełnoletniego podpisaną przez rodzica/prawnego opiekuna   (załącznik nr 2).
  • Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem na terenie ZSZiO im. KZL w Lubaniu (załącznik nr 3).
  • Harmonogram konsultacji zgłoszony przez Państwa na początku zdalnego nauczania (strona internetowa) (załącznik nr 4).

 

 

Pozdrawiam

dyrektor szkoły

Lidia Błażków

 

 

Drukuj

Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych

Opublikowano w Aktualności

Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych ZSZiO im. KLZ w Lubaniu

Drodzy Absolwenci

Czas mija nieubłaganie.

Dzisiaj, tj. 24.04.2020r., kończycie naukę w szkole. Przed Wami egzaminy zewnętrzne (maturalne i potwierdzające kwalifikacje w zawodzie). Z uwagi na obecną epidemię koronawirusa w Polsce i na świecie, organizacja i terminy tych egzaminów musiały ulec zmianie. Wszyscy oczekujemy na bezpieczny czas, aby je przeprowadzić. Natychmiast po otrzymaniu konkretnych informacji na ten temat, powiadomimy Was drogą elektroniczną (za pomocą dziennika elektronicznego i strony internetowej szkoły). W razie pytań i wątpliwości będziecie mogli się kontaktować z wychowawcami i sekretariatem szkoły. W dniach, kiedy zgłosicie się na egzaminy zewnętrzne, będziecie mogli rozliczyć się z biblioteką i załatwić inne sprawy, odebrać dokumenty, a także potwierdzić własnoręcznym podpisem odbiór oryginału świadectwa, które zostało wysłane dzisiaj listem poleconym. Podpisy zostaną zebrane na podstawie kart zwrotnego potwierdzenia odbioru. Fakt ten zostanie odnotowany w dokumentacji szkoły. Kończycie szkołę w szczególnie trudnym dla nas wszystkich czasie, tego nikt z nas nie mógł przewidzieć, dlatego musieliśmy podjąć wiele trudnych decyzji, wbrew temu, czego życzyliśmy Wam i sobie. Jedną z tych decyzji był wybór formy wręczenia świadectw ukończenia szkoły. Zdecydowaliśmy się na wysłanie ich tradycyjną pocztą, listem poleconym. W ten sposób w miarę szybko i bezpiecznie otrzymacie oryginały świadectw. Zrezygnowaliśmy z innych możliwych form, np. elektronicznej, mając świadomość tego, że nie każdy z Was ma możliwość wydrukowania kopii w domu.