A- A A+

Film promocyjny 2020

 

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

BEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym z elementami ratownictwa medycznego
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum logistyczne
Drukuj

Informacja od dyrektora szkoły

Opublikowano w Aktualności

Drodzy Uczniowie i Maturzyści

Szanowni Rodzice

Przekazujemy informacje dotyczące odbywających się na terenie szkoły konsultacji i zajęć rewalidacyjnych, zgodnie z wytycznymi MEN, tj:

1.  18.05.2020 r. zajęcia rewalidacyjne,

2.  25.05.2020 r. konsultacje dla maturzystów i konsultacje z przedmiotów zawodowych dla uczniów zdających w czerwcu egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

3.  1.06.2020 r. konsultacje przedmiotowe dla wszystkich uczniów.

 

Powyższe konsultacje i inne zajęcia na terenie szkoły dotyczą uczniów. Rodzice i opiekunowie mogą kontaktować się z nauczycielami indywidualnie, w formie zdalnej wg ustalonego harmonogramu zamieszczonego na stronie internetowej szkoły lub w innym terminie ustalonym z nauczycielem za pomocą dziennika elektronicznego. Harmonogram będzie aktualizowany na bieżąco i podany Wam i Rodzicom do wiadomości. Zmiany mogą wynikać z liczby chętnych do korzystania z konsultacji.

 

Celem konsultacji jest powtórzenie i usystematyzowanie wiedzy i umiejętności egzaminacyjnych, poprawa lub podwyższenie oceny z przedmiotu, itp.

 

Wszystkie zajęcia są dla ich uczestników dobrowolne, pod warunkiem przestrzegania wytycznych MEN, GIS, MZ oraz procedur zachowania bezpieczeństwa, postępowania na wypadek podejrzenia o zakażenie COVID-19 ucznia / absolwenta / pracownika Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu oraz złożenia oświadczenia i deklaracji.

 

Wymiar godzin i harmonogram   został ustalony przez dyrektora szkoły w porozumieniu z nauczycielami. Znajduje się on na stronie internetowej szkoły i został dołączony do przesłanej do Was informacji. W przypadkach większego zapotrzebowania na bezpośredni kontakt z nauczycielami poszczególnych przedmiotów należy dodatkowy czas i formę ustalić indywidualnie z nauczycielem. Nauczyciele prowadzący wskazali terminy konsultacji nie kolidujące z prowadzonym przez nich zdalnym nauczaniem.

 

     W związku z tym, uczniowie powinni umawiać się na konsultacje w szkole do wybranego nauczyciela. Uczeń, który nie ustalił terminu konsultacji, może w nich uczestniczyć, jedynie pod warunkiem jeśli limit miejsc w klasie nie został wyczerpany – w przeciwnym razie nauczyciel nie wyraża zgody na jego udział w zajęciach.

 

W załączeniu:

  • Procedury bezpieczeństwa organizacji zajęć rewalidacyjnych w ZSZiO im. KZL w Lubaniu z oświadczeniem rodzica i deklaracją udziału w zajęciach (załcznik nr 1)
  • Procedury przeprowadzania konsultacji z uczniami ZSZiO im. KZL w Lubaniu z oświadczeniem i deklaracją udziału w zajęciach absolwenta i ucznia pełnoletniego oraz oświadczeniem i deklaracją udziału w konsultacjach ucznia niepełnoletniego podpisaną przez rodzica/prawnego opiekuna   (załącznik nr 2).
  • Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem na terenie ZSZiO im. KZL w Lubaniu (załącznik nr 3).
  • Harmonogram konsultacji zgłoszony przez Państwa na początku zdalnego nauczania (strona internetowa) (załącznik nr 4).

 

 

Pozdrawiam

dyrektor szkoły

Lidia Błażków

 

 

Drukuj

Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych

Opublikowano w Aktualności

Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych ZSZiO im. KLZ w Lubaniu

Drodzy Absolwenci

Czas mija nieubłaganie.

Dzisiaj, tj. 24.04.2020r., kończycie naukę w szkole. Przed Wami egzaminy zewnętrzne (maturalne i potwierdzające kwalifikacje w zawodzie). Z uwagi na obecną epidemię koronawirusa w Polsce i na świecie, organizacja i terminy tych egzaminów musiały ulec zmianie. Wszyscy oczekujemy na bezpieczny czas, aby je przeprowadzić. Natychmiast po otrzymaniu konkretnych informacji na ten temat, powiadomimy Was drogą elektroniczną (za pomocą dziennika elektronicznego i strony internetowej szkoły). W razie pytań i wątpliwości będziecie mogli się kontaktować z wychowawcami i sekretariatem szkoły. W dniach, kiedy zgłosicie się na egzaminy zewnętrzne, będziecie mogli rozliczyć się z biblioteką i załatwić inne sprawy, odebrać dokumenty, a także potwierdzić własnoręcznym podpisem odbiór oryginału świadectwa, które zostało wysłane dzisiaj listem poleconym. Podpisy zostaną zebrane na podstawie kart zwrotnego potwierdzenia odbioru. Fakt ten zostanie odnotowany w dokumentacji szkoły. Kończycie szkołę w szczególnie trudnym dla nas wszystkich czasie, tego nikt z nas nie mógł przewidzieć, dlatego musieliśmy podjąć wiele trudnych decyzji, wbrew temu, czego życzyliśmy Wam i sobie. Jedną z tych decyzji był wybór formy wręczenia świadectw ukończenia szkoły. Zdecydowaliśmy się na wysłanie ich tradycyjną pocztą, listem poleconym. W ten sposób w miarę szybko i bezpiecznie otrzymacie oryginały świadectw. Zrezygnowaliśmy z innych możliwych form, np. elektronicznej, mając świadomość tego, że nie każdy z Was ma możliwość wydrukowania kopii w domu.

Drukuj

Informacje dla rodziców 24.04.2020

Opublikowano w Aktualności

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!

 Zgodnie z wcześniejszymi komunikatami uprzejmie informujemy, że decyzją MEN (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 24.04.2020r zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ):

1. Zamknięte są szkoły do 24.05.2020 r.

2. Od 15.04.2020 r. nadal obowiązuje nauka na odległość.

3. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły zawiesza się praktyczną nauki zawodu oraz staż uczniowski.

 

 

      MEN ogłosił nowe terminy egzaminów oraz poinformował, że tegoroczne matury odbędą się bez części ustnej egzaminu:

 

  • 8 – 29.06.2020 – egzaminy maturalne
  • 22.06 – 9.07 - egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

 

 

                    Serdecznie Państwa pozdrawiam

Dyrektor Szkoły

Lidia Błażków

Drukuj

Informacje dla uczniów 24.04.2020

Opublikowano w Aktualności

Drodzy Uczniowie!

Zgodnie z wcześniejszymi komunikatami uprzejmie informujemy, że decyzją MEN (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 24.04.2020r zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ):

1. Zamknięte są szkoły do 24.05.2020 r.

2. Od 15.04.2020 r. nadal obowiązuje nauka na odległość.

3. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły zawiesza się praktyczną nauki zawodu oraz staż uczniowski.

 

 MEN ogłosił nowe terminy egzaminów oraz poinformował, że tegoroczne matury odbędą się bez części ustnej egzaminu:

 

  • 8 – 29.06.2020 – egzaminy maturalne
  • 22.06 – 9.07 - egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

  

                             Z serdecznymi pozdrowieniami

                   Dyrektor Szkoły

                   Lidia Błażków

 

Drodzy Uczniowie!

 

Zgodnie z wcześniejszymi komunikatami uprzejmie informujemy, że decyzją MEN (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 09.04.2020r zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ):

1. Zamknięte są szkoły do 26.04.2020 r.

2. Od 15.04.2020 r. nadal obowiązuje nauka na odległość.

3. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły zawiesza się praktyczną nauki zawodu oraz staż uczniowski.

 

Z przekazanego komunikatu przez MEN wynika, że matury odbędą się nie wcześniej niż w drugiej połowie czerwca. O terminie będą powiadomieni zainteresowani na 3 tygodnie przed rozpoczęciem egzaminu maturalnego. Z komunikatu wynika również , że na razie nie ma powodu, żeby rok szkolny został przedłużony.

 

Klasyfikacja uczniów klas maturalnych w naszej szkole odbędzie się 20.04.2020r zgodnie z aktualną organizacją pracy szkoły. O terminie i formie wręczenia świadectw ukończenia szkoły powiadomimy po otrzymaniu odpowiednich komunikatów.

 

Drodzy Uczniowie!

 

Życzę Wam zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych, powrotu do stabilnego, normalnego życia oraz wiele powodów do radości mimo obecnej sytuacji.

 

Z serdecznymi pozdrowieniami

 

Dyrektor Szkoły

Lidia Błażków