A- A A+

Film promocyjny 2019

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

yBEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum logistyczne
Drukuj

Zasadnicza szkoła zawodowa

Zasadnicza szkoła zawodowa jest szkołą na podbudowie programowej gimnazjum. Absolwenci gimnazjum, którzy w ramach realizacji obowiązku nauki chcą uzyskać kwalifikacje do podjęcia pracy zawodowej kształcą się w klasach ZSZ w 3-letnim cyklu nauczania.

W klasach zwanych wielozawodowymi uczniowie realizują program nauczania z zakresu kształcenia ogólnego. Nauczanie teoretycznych przedmiotów zawodowych odrębnie dla każdego zawodu odbywa się w ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego w wymiarze 34 godzin tygodniowo przez okres 4 tygodni w każdej klasie. Młodzież naszej szkoły kształcąca się w klasach wielozawodowych wyjeżdża do ośrodków dokształcania zawodowego w Jeleniej Górze, Legnicy, Jaworze, Świdnicy, Mosinie i Zielonej Górze. W tych klasach mogą kształcić się uczniowie w każdym wybranym zawodzie pod warunkiem posiadania miejsca praktyki.

Nasza szkoła współpracuje z Cechem Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Lubaniu, który zabezpiecza miejsca praktycznej nauki zawodu i udziela pełnej informacji zainteresowanym podjęciem nauki w ZSZ uczniom.

 Uczeń, który otrzymał świadectwo ukończenia ZSZ, może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub Izbę Rzemieślniczą.