A- A A+

Film promocyjny 2020

 

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

BEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym z elementami ratownictwa medycznego
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum logistyczne
Drukuj

Technikum w zawodzie technik spedytor

Opublikowano w Kierunki kształcenia

    Spedytor organizuje transport kolejowy, samochodowy lub lotniczy towarów eksportowanych i importowanych oraz przewożonych wewnątrz kraju. Zajmuje się również opracowywaniem instrukcji wysyłkowych i materiałów informacyjnych dla klientów oraz organizacją wyładunku towarów lub załadunku ich do samochodów, wagonów, samolotów. Sporządza umowy z klientami, kontrahentami krajowymi i zagranicznymi, uzgadnia sposoby i miejsca dostarczenia ładunku. Prowadzi rozliczenia cła, wypełnia druki celne, organizuje odprawy celne towarów sprowadzanych z zagranicy lub wywożonych z kraju.

Absolwent szkoły powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań
zawodowych:

 • planowania i organizowania prac związanych z przewozem ładunków,
 • prowadzenia dokumentacji związanych z realizacją zadań transportowych,
 • prowadzenia dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientem i kontrahentami,
 • monitorowania przebiegu procesu transportowego.

Przygotowanie zawodowe pozwala uczniom na:

- Kontynuowanie nauki na wyższych uczelniach technicznych z kierunkiem transport i spedycja lub na uczelniach ekonomicznych

- Podjęcie pracy zawodowej w:

 • przedsiębiorstwach transportowych, logistycznych lub spedycyjnych,
 • agencjach obsługi portów morskich i lotniczych,
 • przedsiębiorstwach spedytujących wyprodukowane towary,
 • hurtowniach zaopatrujących placówki handlowe.

               

Drukuj

Technikum w zawodzie technik logistyk

Opublikowano w Kierunki kształcenia

Mocne strony technikum w zawodzie technik logistyk:


- możliwość zdobycia najbardziej poszukiwanego zawodu na współczesnym rynku pracy
- wysoka zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (przewyższająca średnią zdawalność w województwie i w kraju)
- sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych na najwyższych szczeblach
- praktyki zawodowe u wiodących pracodawców z branży TSL
- zagraniczne praktyki zawodowe w ramach Programu Erasmus Plus (Hiszpania, Włochy, Niemcy)
- udział w programach unijnych umożliwiających udział w kursach kwalifikacyjnych, wycieczkach zawodoznawczych, płatnych stażach uczniowskich
- stypendia dla najlepszych uczniów
- baza dydaktyczna umożliwiająca realizację zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem metod kreatywnych

Uczniowie w trakcie nauki w technikum logistycznym mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji:

SPL.01- Obsługa magazynów
SPL.04- Organizacja transportu

Celem kształcenia w zawodzie technik logistyk jest przygotowanie absolwenta do wykonywania następujących zadań zawodowych:


- planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw,
- zarządzania zapasami,
- organizowania prac związanych z gospodarką magazynową,
- zarządzania gospodarką odpadami,
- planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.

Możliwości zatrudnienia absolwentów.

    Technicy logistycy zatrudniani są w przedsiębiorstwach logistycznych, handlowych, spedycyjnych itp. Najczęściej pracują jako koordynatorzy zaopatrzenia i zbytu, spedytorzy, przedstawiciele handlowi, magazynierzy. Mogą pracować także jako specjaliści do spraw sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego, obsługi klientów czy zarządzania centrum dystrybucyjnym, a także jako administratorzy taboru i organizatorzy transportu. Technicy logistycy projektują, organizują i odpowiadają za efektywność działania systemów dystrybucji, transportu i komunikacji. Jako pracownicy średniego szczebla wykonują szereg zadań o charakterze zarówno operacyjnym, jak i kierowniczym. Analiza ofert pracy przedstawianych przez pracodawców wskazuje rosnące zapotrzebowanie na techników logistyków, specjalistów sprzedaży i obsługi klienta. Stanowiska logistyczne tworzone są w zasadzie w większości przedsiębiorstw, zarówno produkcyjnych, jak i usługowych.

Drukuj

Rekrutacja

Opublikowano w Kierunki kształcenia

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu

na rok szkolny 2020/2021 dla absolwentów szkół podstawowych

 

 

 

WARUNKI PRZYJĘCIA DO ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCH im. KZL w LUBANIU

 Ostateczna liczba i liczebność oddziałów zostanie ustalona w zależności od liczby chętnych po zakończeniu naboru.

 Wybrane zajęcia edukacyjne punktowane przez szkołę:     

 

 

Przedmioty

 

LW

 

LJ

 

TG

 

TH

 

TI

 

TL

 

TR

 

BS

j. polski

X

X

X

X

X

X

X

X

j. obcy

X

X

X

X

X

X

X

X

matematyka

X

X

X

X

X

X

X

X

historia

 

 

 

 

 

 

 

X

chemia

 

 

X

 

 

 

 

 

biologia

 

 

 

 

 

 

 

 

geografia

X

X

 

X

 

X

 

 

informatyka

 

 

 

 

X

 

X

 

 


 Ilość punktów za oceny z wybranych przedmiotów

 

Dodatkowo kandydat może otrzymać maksymalnie

 28 punktów

 za udokumentowane na świadectwie:

   

 

 Najniższa suma punktów rekrutacyjnych wymaganych

do poszczególnych typów szkół

Typ

LW

LJ

TG

TH

TI

TR

TL

BS

Liczba punktów

90

90

60

60

60

60

60

40

 

 

 

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu

na rok szkolny 2017/2018

dla absolwentów gimnazjów

Drukuj

Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia

Opublikowano w Kierunki kształcenia

ZSP im. KZL ma przyjemność zaprezentować program kształcenia w trzyletnim liceum ogólnokształcącym ratownictwo medyczne i promocja zdrowia. Oprócz przedmiotów ogólnokształcących, uczniowie maja rozszerzone treści programowe o następujące przedmioty:

- ratownictwo medyczne i promocja zdrowia, które rozszerza zagadnienia z pierwszej pomocy; zwiększona liczba godzin dydaktycznych, w tym jeden dzień w tygodniu przeznaczono na realizację zagadnień z tego przedmiotu mające na celu współdziałanie w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa, ratownictwa medycznego i promocji zdrowia wśród młodzieży;

- biologia o zwiększonej liczbie godzin dydaktycznych wzbogacony o słownictwo i terminologię medyczna;

- chemia o zwiększonej liczbie godzin dydaktycznych z zakresu przygotowania młodzieży ma studia medyczne.

 Podstawowym celem kształcenia w liceum ogólnokształcącym ratownictwo medyczne i promocja zdrowia jest zapewnienie absolwentom dobrego przygotowania ogólnokształcącego umożliwiającego zdanie egzaminu maturalnego oraz kontynuowanie kształcenia w szkołach pomaturalnych i wyższych. Oprócz nauki zagadnień z zakresu ratownictwa medycznego i promocji zdrowia zapewnia się pełną realizację podstaw programowych z przedmiotów ogólnokształcących.

Szkoła umożliwia ponadto:

- przygotowanie do podjęcia dalszej nauki w szkołach i uczelniach wyższych na kierunkach medycznych;

- zdobywanie dodatkowych uprawnień i certyfikatów:

     * ratownika WOPR,

     * instruktora BLS/AED Europejskiej Rady Resuscytacyjnej.

- ukończenie kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej i otrzymanie tytułu ratownika.

Młodzież przez trzyletni okres nauki szkolić się będzie pod bacznym okiem instruktorów z sekcji ratownictwa medycznego, która stacjonuje na terenie Bazy Lotniczej "Baryt" w Stanisławowie i realizuje zadania operacyjne w zakresie ratownictwa medycznego. Jest również organizatorem szkoleń, ćwiczeń i treningów specjalistycznych dla współpracujących grup poszukiwawczo-ratowniczych.

Ratownictwo medycznego to zawód z przyszłością. Nauka w tej klasie obejmować będzie:

- pierwszą pomoc w nagłych wypadkach,

- zarys medycyny ratunkowej i katastrof,

- zabiegi ratownicze w stanach zagrożenia życia,

- etyka zawodowa, prawo i przepisy dotyczące udzielania pierwszej pomocy,

- promocja zdrowia

- sposoby alarmowania.

               Nauka w Liceum Ogólnokształcącym ratownictwo medyczne i promocja zdrowia daje możliwość dalszego studiowania i samorealizacji na różnych kierunkach. Absolwenci klasy o profilu ratownictwo-medyczne otrzymają szerokie przygotowanie do dalszej nauki w uczelniach wyższych na kierunkach medycznych w szczególności: ratownictwo medyczne, fizjoterapia, pielęgniarstwo i inne równie atrakcyjne.

Zadaniem klasy jest ukształtowanie wśród młodzieży właściwych postaw obywatelskich, moralnych oraz odpowiedzialności za ludzkie życie i zdrowie.

Drukuj

Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

Opublikowano w Kierunki kształcenia

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. KZL ma przyjemność zaprezentować kierunek – technik żywienia i usług gastronomicznych. Kształcenie w tym zawodzie przygotowuje uczniów i słuchaczy do  świadczenia usług gastronomicznych oraz cateringowych. Dotyczą one planowania żywienia, sporządzania potraw, jak również organizacji przyjęć i usług cateringowych. Rynek usług gastronomicznych rozwija się bardzo dynamicznie. Pracę w gastronomii jest bardzo łatwo znaleźć zarówno w kraju, jak i zagranicą. Osoba dobrze przygotowana zawodowo, posiadająca wykształcenie technika żywienia i usług gastronomicznych jest także przygotowana do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Program jest podzielony na 2 etapy kształcenia, które są określone w kwalifikacjach niezbędnych do uzyskania zawodu technika żywienia i usług gastronomicznych.

Kwalifikacja HGT.02. obejmuje zagadnienia:

1) przechowywania żywności,

2) produkcji potraw i napojów,

3) ekspedycji potraw i napojów.

 

Kwalifikacja HGT.12. obejmuje zagadnienia:

1) oceniania jakości żywności,

2) planowania żywienia z uwzględnieniem alternatywnego sposobu żywienia,

3) organizowanie żywienia w produkcji gastronomicznej,

4) wykonywania usług gastronomicznych.

 

Przedmioty w cyklu kształcenia podzielone są na teoretyczne i praktyczne :

 • Przedmioty zawodowe  teoretyczne :

1.Bezpieczeństwo i higiena pracy w gastronomii.

2.Magazynowanie żywności.

3.Podstawy działalności gospodarczej.

4.Podstawy gastronomii.

5.Język obcy w gastronomii.

6.Usługi gastronomiczne .

 

 • Przedmioty zawodowe  praktyczne :

1.Procesy technologiczne.

2. Obsługa konsumenta.

3. Praktyka zawodowa.

 

 

 

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. KZL ma przyjemność zaprezentować kierunek – technik żywienia i usług gastronomicznych. Kształcenie w tym zawodzie przygotowuje uczniów i słuchaczy do  świadczenia usług gastronomicznych oraz cateringowych. Dotyczą one planowania żywienia, sporządzania potraw, jak również organizacji przyjęć i usług cateringowych. Rynek usług gastronomicznych rozwija się bardzo dynamicznie. Pracę w gastronomii jest bardzo łatwo znaleźć zarówno w kraju, jak i zagranicą. Osoba dobrze przygotowana zawodowo, posiadająca wykształcenie technika żywienia i usług gastronomicznych jest także przygotowana do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Program jest podzielony na 2 etapy kształcenia, które są określone w kwalifikacjach niezbędnych do uzyskania zawodu technika żywienia i usług gastronomicznych.

Kwalifikacja HGT.02. obejmuje zagadnienia:

1) przechowywania żywności,

2) produkcji potraw i napojów,

3) ekspedycji potraw i napojów.

 

Kwalifikacja HGT.12. obejmuje zagadnienia:

1) oceniania jakości żywności,

2) planowania żywienia z uwzględnieniem alternatywnego sposobu żywienia,

3) organizowanie żywienia w produkcji gastronomicznej,

4) wykonywania usług gastronomicznych.

 

Przedmioty w cyklu kształcenia podzielone są na teoretyczne i praktyczne :

 • Przedmioty zawodowe  teoretyczne :

1.Bezpieczeństwo i higiena pracy w gastronomii.

2.Magazynowanie żywności.

3.Podstawy działalności gospodarczej.

4.Podstawy gastronomii.

5.Język obcy w gastronomii.

6.Usługi gastronomiczne .

 

 • Przedmioty zawodowe  praktyczne :

1.Procesy technologiczne.

2. Obsługa konsumenta.

3. Praktyka zawodowa.