A- A A+

Film promocyjny 2021

 

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

BEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym z elementami ratownictwa medycznego
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum logistyczne
Drukuj

Ważne informacje!

Opublikowano w Aktualności

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie, Drodzy Uczniowie!

 

             Uprzejmie informujemy, że na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 rozpoczynamy naukę w trybie stacjonarnym z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i procedur zgodnych z wytycznymi MEN, GIS, MZ.

             Z procedurami zostali zapoznani wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły, a 1 września 2020r. wychowawcy klas przeszkolą uczniów w zakresie zasad bezpieczeństwa w szkole w związku z wystąpieniem epidemii i postępowania w przypadku podejrzenia wystąpienia zakażenia wirusem. Z procedurami zostanie zapoznana również Rada Rodziców. Każdy rodzic może zasięgnąć informacji dot. treści procedur u wychowawcy telefonicznie lub za pomocą dziennika elektronicznego.

           Od dnia rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 (według grafiku zamieszczonego na stronie internetowej szkoły) obowiązują następujące zasady bezpieczeństwa:

- obowiązkowe noszenie maseczek lub przyłbic w przestrzeni wspólnej (oprócz sal lekcyjnych i pracowni przedmiotowych),

- obowiązkowe dezynfekowanie rąk,

- zakaz opuszczania terenu szkoły podczas pobytu ucznia w szkole,

- posiadanie własnego jedzenia i picia przez ucznia,

- zakaz wchodzenia na teren szkoły osób z objawami chorobowymi sugerującymi infekcję dróg oddechowych,

- bezwzględne przestrzeganie procedur bezpieczeństwa na terenie szkoły.

             Nasza decyzja o nauczaniu stacjonarnym wynika z obecnego stanu prawnego, przy czym może ulec zmianie po otrzymaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i decyzji organu prowadzącego.

       Życzymy zdrowia i powodzenia w roku szkolnym 2020/2021 oraz wytrwałości w pokonywaniu trudności wynikających z zagrożenia życia i zdrowia.

                                                                                             

                         Z poważaniem

                         dyrektor szkoły

                         Lidia Błażków

                                                                                  

Prosimy o zapoznanie się z dołączonymi materiałami dla rodziców dot. bezpiecznego powrotu do szkoły, otrzymanymi od Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lubaniu: