A- A A+

Film promocyjny 2020

 

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

BEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym z elementami ratownictwa medycznego
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum logistyczne
Drukuj

Informacja od dyrektora szkoły

Opublikowano w Aktualności

Drodzy Uczniowie i Maturzyści

Szanowni Rodzice

Przekazujemy informacje dotyczące odbywających się na terenie szkoły konsultacji i zajęć rewalidacyjnych, zgodnie z wytycznymi MEN, tj:

1.  18.05.2020 r. zajęcia rewalidacyjne,

2.  25.05.2020 r. konsultacje dla maturzystów i konsultacje z przedmiotów zawodowych dla uczniów zdających w czerwcu egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

3.  1.06.2020 r. konsultacje przedmiotowe dla wszystkich uczniów.

 

Powyższe konsultacje i inne zajęcia na terenie szkoły dotyczą uczniów. Rodzice i opiekunowie mogą kontaktować się z nauczycielami indywidualnie, w formie zdalnej wg ustalonego harmonogramu zamieszczonego na stronie internetowej szkoły lub w innym terminie ustalonym z nauczycielem za pomocą dziennika elektronicznego. Harmonogram będzie aktualizowany na bieżąco i podany Wam i Rodzicom do wiadomości. Zmiany mogą wynikać z liczby chętnych do korzystania z konsultacji.

 

Celem konsultacji jest powtórzenie i usystematyzowanie wiedzy i umiejętności egzaminacyjnych, poprawa lub podwyższenie oceny z przedmiotu, itp.

 

Wszystkie zajęcia są dla ich uczestników dobrowolne, pod warunkiem przestrzegania wytycznych MEN, GIS, MZ oraz procedur zachowania bezpieczeństwa, postępowania na wypadek podejrzenia o zakażenie COVID-19 ucznia / absolwenta / pracownika Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu oraz złożenia oświadczenia i deklaracji.

 

Wymiar godzin i harmonogram   został ustalony przez dyrektora szkoły w porozumieniu z nauczycielami. Znajduje się on na stronie internetowej szkoły i został dołączony do przesłanej do Was informacji. W przypadkach większego zapotrzebowania na bezpośredni kontakt z nauczycielami poszczególnych przedmiotów należy dodatkowy czas i formę ustalić indywidualnie z nauczycielem. Nauczyciele prowadzący wskazali terminy konsultacji nie kolidujące z prowadzonym przez nich zdalnym nauczaniem.

 

     W związku z tym, uczniowie powinni umawiać się na konsultacje w szkole do wybranego nauczyciela. Uczeń, który nie ustalił terminu konsultacji, może w nich uczestniczyć, jedynie pod warunkiem jeśli limit miejsc w klasie nie został wyczerpany – w przeciwnym razie nauczyciel nie wyraża zgody na jego udział w zajęciach.

 

W załączeniu:

  • Procedury bezpieczeństwa organizacji zajęć rewalidacyjnych w ZSZiO im. KZL w Lubaniu z oświadczeniem rodzica i deklaracją udziału w zajęciach (załcznik nr 1)
  • Procedury przeprowadzania konsultacji z uczniami ZSZiO im. KZL w Lubaniu z oświadczeniem i deklaracją udziału w zajęciach absolwenta i ucznia pełnoletniego oraz oświadczeniem i deklaracją udziału w konsultacjach ucznia niepełnoletniego podpisaną przez rodzica/prawnego opiekuna   (załącznik nr 2).
  • Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem na terenie ZSZiO im. KZL w Lubaniu (załącznik nr 3).
  • Harmonogram konsultacji zgłoszony przez Państwa na początku zdalnego nauczania (strona internetowa) (załącznik nr 4).

 

 

Pozdrawiam

dyrektor szkoły

Lidia Błażków