A- A A+

Film promocyjny 2019

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

yBEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum logistyczne
Drukuj

TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KZL-u

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KZL-u TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KZL-u
     W dniach 19 – 23.03.2018 r. w naszej szkole odbyła się kolejna edycja „Tygodnia Przedsiębiorczości”. W tych dniach gościliśmy w szkole doradców zawodowych z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP: panią Anetę Palkę oraz panią Lilianę Czerwińską, doradcę zawodowego z Powiatowego Urzędu Pracy, panią Annę Bidną, rzecznika praw konsumenta ze Starostwa Powiatowego, panią Agnieszkę Cichoń oraz pracowników Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych: panią Damianę Fedczak, Zastępcę Kierownika Centrum Utylizacji Odpadów i pana Artura Sawicza, Administratora Systemów Teleinformatycznych.
     W ramach Tygodnia Przedsiębiorczości podjęto wiele zróżnicowanych działań tj. szkolenia, wykłady, warsztaty, prezentacje. Pani Liliana Czerwińska zapoznała młodzież z podstawowymi pojęciami z zakresu przedsiębiorczości i cechami osobowościowymi człowieka przedsiębiorczego. Innymi słowy uczniowie poznali przedsiębiorczość w ujęciu przedmiotowym, jako aktywne działanie w sferze gospodarczej, i w ujęciu podmiotowym, od strony cech osobowości, czyli zdolności do kreowania i zaspakajania swoich i cudzych potrzeb.

     Pani Aneta Palka przeprowadziła zajęcia w ramach autorskiego programu pod nazwą „Symulacja rozmowy kwalifikacyjnej”. Celem spotkań z uczniami było zdobycie wiedzy na temat poprawnego sporządzania dokumentów aplikacyjnych, przygotowania się do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej z potencjalnym pracodawcą oraz zwrócenia uwagi na podstawowe błędy popełniane podczas takiej rozmowy. Prowadząca zajęcia przekonywała młodzież, opierając się na przykładach, iż zarządzanie własnym wizerunkiem jest umiejętnością, której można się nauczyć, a stosowanie jej zasad w praktyce to element działania ludzi sukcesu.
    Pani Anna Bidna przedstawiła uczniom zasady udzielania bezzwrotnych pożyczek dla początkujących przedsiębiorców tj. bon na zasiedlenie i bon zatrudnieniowy oraz omówiła warunki ich przyznawania. Przedstawiła także ofertę zwrotnej pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej. Powiedziała również, z jakiej pomocy mogą skorzystać uczniowie w ramach poradnictwa zawodowego. Pracownicy Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu zapoznali uczniów ze strukturą, organizacją i zarządzaniem jednego z największych zakładów pracy w mieście.
    Pani Agnieszka Cichoń przedstawiła uczniom ofertę usług świadczonych przez rzecznika praw konsumenta tj. udzielanie bezpłatnych porad i informacji prawnych, występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów, przeprowadzanie interwencji, jeżeli naruszane zostają indywidualne prawa konsumenta.
    Wszystkie spotkania były bardzo udane i należy uznać je za niezwykle cenne lekcje. Zaproszeni goście zgodnie podkreślali znaczenie sumiennej pracy i uczciwości. Podjęte działania miały pokazać młodym ludziom, że wytężona praca i zaangażowanie poparte wiedzą i solidnym przygotowaniem stwarzają duże szanse na powodzenie na rynku pracy.